Czynności

MIEJSCE
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (tzw. czynność wyjazdowa).

JĘZYK
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie zna języka polskiego, konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka znanego tej osobie.

TOŻSAMOŚĆ
Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Dokumentami pozwalającymi na stwierdzenie tożsamości są wyłącznie dowód osobisty (w postaci fizycznej lub elektronicznej), paszport lub karta pobytu.

PODPIS
Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie umie pisać lub z innych powodów nie jest w stanie się podpisać, istnieje możliwość zastąpienia podpisu tej osoby odciskiem tuszowym jej palca. Obok tego odcisku osoba trzecia (niebędąca członkiem rodziny) wypisuje imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój własny podpis.

OPŁATY
Koszty czynności notarialnej zależą od bardzo wielu czynników i są obliczane indywidualnie dla każdej sprawy. Celem dokładnego wyliczenia całości kosztów czynności notarialnej prosimy w każdym przypadku o bezpośredni kontakt z Kancelarią. Zaznaczamy, że w wielu przypadkach wymaga to przedstawienia odpowiednich dokumentów dotyczących danej sprawy.

Na pobierane przez notariusza opłaty składają się:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany przy czynnościach odpłatnych, takich jak sprzedaż, zamiana, odpłatny dział spadku i podział majątku, umowa spółki i jej zmiana, ustanowienie hipoteki,
  • podatek od spadków i darowizn, pobierany przy niektórych darowiznach, nieodpłatnym zniesieniu współwłasności czy nieodpłatnym ustanowieniu służebności,
  • opłaty sądowe, pobierane w związku z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych – przy czynnościach które skutkują złożeniem takiego wniosku,
  • taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza), powiększona o podatek od towarów i usług, według stawki 23%.

Powyższe opłaty obliczane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, to jest:

  • Ustawa z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2022.111 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2021.1043 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021.2257 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2020.1473 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2021.685 z późn. zm.).