Dokumenty

Poniższe informacje mają charakter przede wszystkim orientacyjny. Szczegółowy zakres dokumentów niezbędnych do dokonania czynności jest zależny od wielu czynników i specyfiki każdej sprawy. Celem precyzyjnego określenia wymaganych dokumentów, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

Listy dokumentów niezbędnych do niektórych rodzajów czynności notarialnych:

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Ogólna lista dokumentów niezbędnych do zbycia nieruchomości gruntowej:

1 dane stron umowy z dokumentów tożsamości (ważne: dowód osobisty lub paszport) – imiona i nazwisko własne, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i nr dowodu/paszportu, PESEL,
2 numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej (odpis może pobrać Kancelaria Notarialna za zwrotem opłaty sądowej w wysokości 20 zł),
Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej – prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.
3 wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji),
4 w przypadku, gdy nastąpił podział nieruchomości:
– wyrys z mapy ewidencyjnej z projektem podziału (sporządzony przez geodetę),
– ostateczna decyzja Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału,
5 zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
(wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta)
6 zaświadczenie o rewitalizacji stwierdzające objęcie / nieobjęcie nieruchomości uchwałą o rewitalizacji,
(wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta)
7 zaświadczenie „o lasach” – potwierdzające, że nieruchomość jest / nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest / nie jest objęta decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
(wydaje Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska / Leśnictwa)
8 podstawa nabycia nieruchomości – wypis aktu notarialnego / Akt Poświadczenia Dziedziczenia / decyzja administracyjna / prawomocne postanowienie Sądu (np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawie o zniesienie współwłasności lub w sprawie o dział spadku),
9 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jeżeli nieruchomość została nabyta:
– na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia),
– na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 2007 roku,
10 jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką – zaświadczenie wierzyciela zezwalające na wykreślenie hipoteki lub stwierdzające jaka jest aktualna wysokość zadłużenia i jaka kwota jest potrzebna do całkowitej spłaty kredytu / pożyczki (z uwzględnieniem odsetek i ewentualnej prowizji za wcześniejszą spłatę oraz wskazaniem ewentualnego rachunku technicznego do spłaty),
11 jeżeli nabycie nieruchomości jest finansowane kredytem hipotecznym – Umowa kredytowa oraz oświadczenie Banku do ustanowienia hipoteki.

Zakres dokumentów niezbędnych do zbycia nieruchomości gruntowej zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
Nabywcą nieruchomości rolnej, w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, może być rolnik indywidualny, lub osoba która uzyskała zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dokumenty wymagane od strony sprzedającej do zbycia nieruchomości rolnej są takie same jak w zakładce „Zbycie nieruchomości gruntowej”.

Przy nabywaniu nieruchomości rolnej rolnik musi wykazać posiadanie przez siebie tego statusu rolnika indywidualnego, przedkładając u notariusza:
– Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o jego powierzchni (wg wzoru dostępnego w zakładce „do pobrania”),
– Zaświadczenie z Urzędu Gminy / Miasta o zameldowaniu na pobyt stały (w ciągu co najmniej ostatnich pięciu lat),
– Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły / uczelni, potwierdzające rodzaj wykształcenia,
– Nakazy podatkowe / Numery ksiąg wieczystych – na potwierdzenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Ogólna lista dokumentów niezbędnych do zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

1 dane stron umowy z dokumentów tożsamości (ważne: dowód osobisty lub paszport) – imiona i nazwisko własne, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i nr dowodu/paszportu, PESEL,
2 numer księgi wieczystej / odpis księgi wieczystej (odpis może pobrać Kancelaria Notarialna za zwrotem opłaty sądowej w wysokości 20 zł),
3 wypis z rejestru gruntów na działkę / działki, znajdujące się pod budynkiem (wydaje Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji),
4 wypis z rejestru lokali, o ile lokal wpisany jest do rejestru lokali (wydaje Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji),
5 podstawa nabycia lokalu – wypis aktu notarialnego / Akt Poświadczenia Dziedziczenia / decyzja administracyjna / prawomocne postanowienie Sądu (np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawie o zniesienie współwłasności lub w sprawie o dział spadku),
6 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jeżeli lokal został nabyty:
– na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia),
– na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 2007 roku,
7 świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego, o ile istnieje.
8 zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach lub stwierdzające zaległości (wydaje zarządca / administrator Wspólnoty Mieszkaniowej) – na żądanie strony kupującej,
9 zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydaje Wójt / Burmistrz / Prezydent miasta) – na żądanie strony kupującej,
10 jeżeli lokal obciążony jest hipoteką – zaświadczenie wierzyciela zezwalające na wykreślenie hipoteki lub stwierdzające jaka jest aktualna wysokość zadłużenia i jaka kwota jest potrzebna do całkowitej spłaty kredytu / pożyczki (z uwzględnieniem odsetek i ewentualnej prowizji za wcześniejszą spłatę oraz wskazaniem ewentualnego rachunku technicznego do spłaty),
11 jeżeli nabycie lokalu jest finansowane kredytem hipotecznym – Umowa kredytowa oraz oświadczenie Banku do ustanowienia hipoteki.

Zakres dokumentów niezbędnych do zbycia lokalu zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Ogólna lista dokumentów niezbędnych do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

1 dane stron umowy z dokumentów tożsamości (ważne: dowód osobisty lub paszport) – imiona i nazwisko własne, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i nr dowodu/paszportu, PESEL,
2 jeżeli dla prawa została założona księga wieczysta – numer księgi wieczystej / odpis księgi wieczystej (odpis może pobrać Kancelaria Notarialna za zwrotem opłaty sądowej w wysokości 20 zł),
3 aktualne zaświadczenie potwierdzające istnienie prawa (wydaje Spółdzielnia Mieszkaniowa, ważne maksymalnie 1 miesiąc),
4 zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej lub stwierdzające zaległości (wydaje Spółdzielnia Mieszkaniowa),
5 podstawa nabycia prawa – przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wypis aktu notarialnego / Akt Poświadczenia Dziedziczenia prawomocne postanowienie Sądu),
6 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte:
– na podstawie dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia),
– na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 2007 roku,
7 zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydaje Wójt / Burmistrz / Prezydent miasta) – na żądanie strony kupującej,
8 jeżeli prawo obciążone jest hipoteką – zaświadczenie wierzyciela zezwalające na wykreślenie hipoteki lub stwierdzające jaka jest aktualna wysokość zadłużenia i jaka kwota jest potrzebna do całkowitej spłaty kredytu / pożyczki (z uwzględnieniem odsetek i ewentualnej prowizji za wcześniejszą spłatę oraz wskazaniem ewentualnego rachunku technicznego do spłaty),
9 jeżeli nabycie lokalu jest finansowane kredytem hipotecznym – Umowa kredytowa oraz oświadczenie Banku do ustanowienia hipoteki,
10 jeżeli prawo nie ma założonej księgi wieczystej, a księga taka ma zostać założona (np. w przypadku konieczności ustanowienia hipoteki) – dokumenty ze Spółdzielni Mieszkaniowej potrzebne do założenia księgi wieczystej – dotyczące położenia lokalu, ilości i rodzaju pomieszczeń, powierzchni użytkowej mieszkania oraz działek gruntu, na których posadowiony jest budynek.

Zakres dokumentów niezbędnych do zbycia lokalu zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Do sporządzenia notarialnego Aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne będą:
– dane osobowe spadkobierców (imiona i nazwisko własne, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria i nr dowodu/paszportu, PESEL),
– odpis skrócony/zupełny aktu zgonu spadkodawcy,
– numer PESEL spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty / stempel z ewidencji ludności na akcie zgonu / zaświadczenie o numerze PESEL),
– jeżeli spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim – odpis skrócony/zupełny aktu małżeństwa spadkodawcy,
– skrócone odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa każdego ze spadkobierców,
– numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, gdzie spadkodawca był wpisany jako właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty nieruchomości lub uprawniony / współuprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– aktualny oryginał lub wypis ostatniego sporządzonego testamentu – jeżeli został sporządzony,
– oryginały lub wypisy wszystkich poprzednich testamentów – jeżeli takie istniały.

PEŁNOMOCNICTWO
Do sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego niezbędne będą:
– dane osobowe mocodawcy (udzielającego pełnomocnictwa),
– dane osobowe pełnomocnika,
– zakres pełnomocnictwa – do czego ma zostać upoważniony pełnomocnik.

Prosimy o możliwie precyzyjne określenie zakresu pełnomocnictwa – z uwagi na pojawiające się w praktyce problemy z honorowaniem przez różne instytucje pełnomocnictw sformułowanych zbyt ogólnie.

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI
Charakter notarialnego poddania się rygorowi egzekucji zależny jest przede wszystkim od wymogów sformułowanych w podstawie tej czynności – np. umowie nakładającej na stronę obowiązek złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Niezbędne będą:
– dane osobowe osoby składającej oświadczenie,
– dokument z którego wynika obowiązek poddania się rygorowi egzekucji.
UMOWA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
Rozdzielność majątkową małżeńską ustanowić można zarówno w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak również przed jego zawarciem. Niezbędne będą:
– dane osobowe małżonków / przyszłych małżonków,
– odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli umowa zawierana jest już w trakcie trwania związku małżeńskiego.